Kernekompetencer

Borgerinddragelse og nærdemokrati
Planlægningen i kommunerne står i borgerinddragelsen og nærdemokratiets tegn, ligesom virksomhedernes produktudvikling i øjeblikket præges af brugerdrevet innovation. Kultur & Kommunikation tror på, at netop en nærdemokratisk og brugerdrevet tilgang til eksempelvis planlægningen er vejen frem, skal der skabes ejerskab og vækst i eksempelvis kommunen.
Vi besidder alle evnen til at forestille os vores samfund og nærmiljø i fremtiden, og er vi det bevidst, har vi også muligheden for at ændre den. K&K arbejder konkret med at gøre planlægningen til en inspirerende ramme for borgernes egne ideer og fremtidsvisioner. Fremsyn er én af måderne. Ved hjælp af fremtidsscenarier har vi i samarbejde med Forskningscenter RISØ udviklet en metode til fremsyn, der involverer borgere, kultur og erhverv, så alle aktivt deltager i den løbende fortælling, der gør fremtidens by, kommune eller virksomhed til et eftertragtet sted at være.

Kultur- og oplevelsesøkonomi
Kultur- og oplevelsesøkonomien er fortsat i stærk vækst og skaber nye jobs. I yderområderne er turisme- og service-erhvervene i stand til at opsuge store dele af industriens tabte arbejdspladser. De fleste vil gerne styrke turismen, men er det nok? Kultur & Kommunikation ser et stort vækstpotentiale i kultur- og oplevelsesindustrien. Men skal oplevelsesøkonomien føre til varig vækst og langsigtet udvikling, handler det også om at omdanne oplevelsesindustriens vækstbetingelser til viden. Kultur & Kommunikation adskiller sig ved at tænke oplevelsesøkonomien sammen med vidensøkonomi. Vi har en solid erfaring med at gøre den immaterielle oplevelsesøkonomi til en videnkapital, der konsolliderer både de sociale, geografiske og kulturelle kapaciteter.

Byudvikling og regionale kendetegn
Regionernes nye kommuner står i øjeblikket over for store udfordringer. I kommunernes nye plankultur efterspørges identitetsbåret og brugerdrevet planlægning. Forvaltningerne må i stigende grad arbejde på tværs af de traditionelle skel, ligesom planlæggerens og kulturchefens opgave ikke længere er at være sagsbehandler, men snarere at fungere som kommunens proceskonsulent og netværksfacilitator. Udfordringen for forvaltningerne er derfor at arbejde målrettet med at fremme de kreative rammebetingelser, så det får en positiv effekt på nyetablering, beskæftigelse og værditilvækst i hele kommunen. I Kultur & Kommunikation tror vi på, at planlægning i fremtidens kommune handler om mere end citybranding. Vi mener, at vækst i fremtidens kommune først og fremmest må handle om at få skabt en fælles identitet, der inddrager såvel borgerne, erhvervslivet og kulturlivet i en identitetsbåret og brugerdrevet planlægningsproces.

Viden, forskning og uddannelse
Den vigtigste driver i den økonomiske udvikling, såvel globalt som lokalt, er i dag viden. Viden som omsættes til kompetencer hos medarbejdere, innovation i virksomhederne – og nye uddannelser og forskningsprojekter. Derfor er viden den vigtigste bestanddel i oplevelsesøkonomien. Alle udviklings- og strategiprocesser fødes med et element af viden i form af uddannelsesudvikling på eksempelvis gymnasialt, erhvervsskole eller universitært niveau. Desuden bygger udformning af strategier på grundig research og analyse af beskæftigelse, vækst og andre lokale forhold. K&K har et stort internationalt og nationalt netværk på forskningsinstitutionerne, og vi vil fremover i stigende grad inddrage videninstitutionerne i vores projekter.

Identitet og sammenhængskraft
Hvordan bliver vi bedre til at arbejde i fællesskaber, der giver oplevelser, form og retning til vores handlinger? Hvad enten det gælder private virksomheder, kommuner eller regioner er sammenhængskraften i form af identitet og fællesskab nøglen til vækst.  Kultur & Kommunikation arbejder med identitetsprocesser, hvor kernen er den aktiverende og engagerende fortælling, der fortsat kan udbygges og forhandles. For vi tror på, at identitet er en proces, der løbende må forhandles, skal den bundfælle sig og engagere medarbejdere, borgere og aktører i såvel offentlige som private organisationer og virksomheder.

Iværksættere og innovation
De innovative brancher har et stort potentiale, når det gælder vækst og nyetableringer. Udfordringen er at kunne arbejde målrettet med at fremme de kreative rammebetingelser, så det får effekt på nyetablering, beskæftigelse og værditilvækst i hele erhvervsstrukturen. Det gælder ikke kun for den enkelte iværksætter og innovator, men også for den eksisterende erhvervsstruktur, hvis værditilvækst også øges af nytilkomne brancher og innovative iværksættere.


KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk